Accessibility Tools

    wozek Deklaracja dostępności     ::    bip    ::     

Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie


 

Jesteśmy wyodrębnioną organizacją w formie jednostki budżetowej, która prowadzi gospodarkę finansową na rzecz poszczególnych jednostek powiatu Świebodzińskiego.
Konsolidacja obsługi administracyjno-organizacyjnej, finansowej i kadrowej jednostek oświatowych i jednostek polityki społecznej pozwoli na podniesienie poziomu sprawności zarządzania obsługiwanymi jednostkami, uproszczenie i automatyzację wielu realizowanych dotąd czynności.

Uchwała nr VI/47/2019  RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO z dnia 27 marca 2019 r.

Opublikowano: 29.02.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie
informuje o wyniku
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŚWIEBODZINIE
UL. ŻAKÓW 3 66-200 ŚWIEBODZIN

Nabór dotyczył: Specjalista ds księgowych

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, rekomendowana kierownikowi jednostki do zatrudnienia zostaje KAMILA BOSY.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podejmując decyzję o wyborze kandydata, gwarantującego prawidłowe wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku, komisja prede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydata. Na rozmowie kwalifikacyjnej p. Kamila Bosy wykazała wiedzą i znajomością zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Finanse

Kadry

Płace

Obsługiwane Jednostki
Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie (PZS)

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie
ul. Zachodnia 76a
66-200 Świebodzin
tel.: + 48 68 475 74 99
szkola@pzs.swiebodzin.pl
www.pzs.swiebodzin.pl


I LO w Świebodzinie (LO)

I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Park Chopina 2
66-200 Świebodzin
tel.: + 48 68 ...
liceum@lo.swiebodzin.pl
www.lo.swiebodzin.pl


Domy Dziecka w Świebodzinie
(DDz 1-4)


Domy Dziecka w Świebodzinie
ul. Słoneczna 50
66-200 Świebodzin
tel.:+48 68 475 36 16
domdzieckaswiebodzin@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świebodzinie (PPP)


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świebodzinie
ul. Żaków 3
66-200 Świebodzin
tel.: + 48 68 457 88 01
sekretariat@poradniapp.swiebodzin.pl
www.poradniapp.swiebodzin.pl


Szkolne Schronisko Młodzieżowe
(SSM)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Świebodzinie
ul. Żaków 3
66-200 Świebodzin
tel.: + 48 68 382 30 35

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Lecha Wierusza
ul. Żaków 1
66-200 Świebodzin
tel.:+48 68 475 51 18
szkola@sosw.swiebodzin.pl 
www.sosw.swiebodzin.pl
Centrum Administracyjne (CA)

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych w Świebodzinie
ul. Sloneczna 46
66-200 Świebodzin
tel.:+48 68 475 51 18

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(PCPR)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świebodzinie
ul. Żaków 3
66-200 Świebodzin
tel.:+48 68 475 53 53
biuro@pcpr.swiebodzin.pl 
www.pcpr.swiebodzin.pl


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania (PZON)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Żaków 3
66-200 Świebodzin
tel.:+48 68 475 53 48
biuro@pzon.swiebodzin.pl

Dom Pomocy Społecznej (DPS)

Dom Pomocy społecznej w Jordanowie
Jordanowo 3
66-200 Świebodzin
tel.: 68 38110 20

 

Dom Pomocy Społecznej (DPS)

Dom Pomocy społecznej w Glińsku
Glińsk 51
66-200 Świebodzin
tel.: 68 382 38 64

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świebodzinie
ul. Sobieskiego 19
66-200 Świebodzin
 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bogdan Spętany, tel. 570 855 090, bogdan.spetany@cbi24.pl

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.cuw.swiebodzin.pl

Centrum Usług Wspólnych w Świebodziniezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Centrum Usług Wspólnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, brak opisów alternatywnych grafik, pliki PDF powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej, mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-24.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Graczyk, r.graczyk@cuw.swiebodzin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601066452 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • lubuskie
 • Powiat świebodziński
 • Gmina Świebodzin
 • Świebodzin
 • ul. Żaków 3
 • 66-200 Świebodzin

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 2%.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
Schody
 • Ciąg schodów składa się z 18 stopni.
 • Stopień ma wysokość 14 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie | ul. Żaków 3 | 66-200 Świebodzin

  Dyrektor


  Ryszard Graczyk
  r.graczyk@cuw.swiebodzin.pl
  tel.: +48 68 419 91 34 
  tel. kom.: +48 601 066 452‬ 

   

  Główna Księgowa


  Maia Fiszer - Juszkiewicz
  m.fiszer@cuw.swiebodzin.pl 
  Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie
  tel.: +48 68 419 91 46


  Dział IT


  Sebastian Roj
  informatyk@cuw.swiebodzin.pl
  tel.: +48 503 178 643‬

   

  Dział Księgowości


  Kamila Karpińska 
  k.karpinska@cuw.swiebodzin.pl 
  PCPR, PZON
  tel.: ‭+48 68 419 91 87

  Justyna Słowikowska 
  j.slowikowska@cuw.swiebodzin.pl
  PPP, SSM
  tel.: ‭+48 68 419 91 87

  Dorota Sobańska
  d.sobanska@cuw.swiebodzin.pl
  ILO, PZS
  tel.: ‭+48 68 419 91 02

  Kamila Bosy
  k.bosy@cuw.swiebodzin.pl 
  WTZ, Inwentaryzacje w jednostkach
  tel.: ‭+48 68 419 91 02

  Ewelina Solak
  e.solak@cuw.swiebodzin.pl 
  DPS w Glińsku, CA i DDZ nr 1 - 4 

  Emilia Węcłowska - Kasza 
  e.weclowska@cuw.swiebodzin.pl 
  DPS w Jordanowie, SOSWS

  Dział Kadry, Płace


  Dorota Małyszka
  d.malyszka@cuw.swiebodzin.pl
  I LO, PZS, DPS Jordanowo, CUW
  tel.: 68 419 99 05
  tel. kom.: +48 696 496 517

  Justyna Niewiadomska
  j.niewiadomska@cuw.swiebodzin.pl
  PCPR, PZON, DPS Glińsk, PPP, SSM, WTZ
  tel.: 68 419 99 05

  Małgorzata Grabowska 
  m.grabowska@cuw.swiebodzin.pl
  CA i DDz nr 1 – 4, SOSW
  tel.: 68 419 99 05